Sociedad estatal de participaciones industriales filiales

Sociedad estatal de participaciones industriales filiales

Fondo sepi

Los trabajadores de 10 astilleros estatales españoles pertenecientes al grupo IZAR están llevando a cabo una serie de manifestaciones y huelgas en varias ciudades españolas para protestar contra el Plan de Viabilidad Industrial del sector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que implica la división de las empresas militares y civiles y la privatización de estas últimas. europarl.europa.eu

El 1 de septiembre de 1997, los astilleros se incorporaron a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que, al igual que el INI, en virtud de las normas generales de tributación consolidada de España, puede compensar las pérdidas a efectos fiscales con los beneficios de otras empresas del grupo. eur-lex.europa.eu

El 22 de mayo de 2008, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1 ), de un proyecto de concentración por el que la empresa INI Inc. 139/2004 (1 ) por el que las empresas Sociedad Estatal de Participaciones Industriales («SEPI», España), Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial («CDTI», España), Instituto Nacional de Técnica Aerospacial «Esteban Terradas» («INTA», España), y Abertis Telecom, SA («Abertis», España) adquieren el control conjunto, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la empresa Hispasat, SA («Hispasat», España) mediante un contrato de gestión. eur-lex.europa.eu

Navantia

Nel 2000, 2001 e 2002 la holding statale Sociedad Estatal de Participationes Industriales («SEPI») ha conferito a IZAR Construcciones Navales («IZAR») capitali per un importo totale di 1 477 milioni di EUR. eur-lex.europa.eu

In omstandigheden als die van het hoofdgeding, waarin een moedervennootschap in een niet-ingezeten dochtervennootschap een deelneming bezit die haar een reële invloed verleent op de besluiten van deze buitenlandse dochtervennootschap en haar in staat stelt de activiteiten ervan te bepalen, zijn de artikelen 52 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 43 EG) van toepassing, zoals gewijzigd) en artikel 58 EG-Verdrag (thans artikel 48 EG) verzetten zich tegen een regeling van een lidstaat die voor de in deze staat gevestigde moedervennootschap de mogelijkheid beperkt om de verliezen die deze vennootschap lijdt uit hoofde van afschrijvingen op de waarde van haar deelnemingen in in andere lidstaten gevestigde dochtervennootschappen, fiscaal te compenseren. eur-lex.europa.eu

Artikel 52 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 43 EG) en artikel 31 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een wettelijke regeling van een lidstaat volgens welke financieringskosten die een volledig belastingplichtige moedermaatschappij in deze staat heeft gemaakt voor de verwerving van aandelen in een dochteronderneming, fiscaal niet aftrekbaar zijn, wanneer deze uitgaven betrekking hebben op dividenden die van belasting zijn vrijgesteld omdat zij worden uitgekeerd door een indirecte dochteronderneming die is gevestigd in een andere lidstaat of in een staat die partij is bij dat verdrag, terwijl de aftrekbaarheid van deze uitgaven wordt erkend wanneer zij betrekking hebben op dividenden die worden uitgekeerd door een indirecte dochteronderneming die is gevestigd in dezelfde lidstaat als de moedermaatschappij en die in werkelijkheid ook van belasting zijn vrijgesteld. eur-lex.europa.eu

Sepi – wikipedia

Dit artikel heeft extra citaties nodig voor verificatie. Help dit artikel te verbeteren door citaten naar betrouwbare bronnen toe te voegen. Materiaal zonder bronvermelding kan worden aangevochten en verwijderd.Zoek bronnen:  «Sociedad Estatal de Participaciones Industriales» – nieuws – kranten – boeken – scholar – JSTOR (april 2015) (Leer hoe en wanneer u dit sjabloonbericht verwijdert)

Dit artikel bevat een lijst met algemene referenties, maar het blijft grotendeels ongeverifieerd omdat het onvoldoende overeenkomstige inline citaties bevat. Help dit artikel te verbeteren door meer precieze citaten in te voeren. (Maart 2013) (Leer hoe en wanneer u dit sjabloonbericht verwijdert)

De defensiedivisie omvat DEFEX voor de export van defensie-uitrusting en veiligheidsadvies; en de Navantia Groep voor militaire en civiele bouw. SEPI heeft minderheidsparticipaties in EADS Aircraft NV en HISPASAT satellietcommunicatie.

De divisie voeding en milieu omvat Cetarsa tabak; de Hipódromo de la Zarzuela koninklijke paardenrennen; Mayasa advies en projectbeheer; de Mercas groep voor groothandelsmarkten; SAECA investeringen in de voedingssector; de TRAGSA groep voor plattelands- en landbouwontwikkeling; en de Alimentos y Aceites, een producent van fijne voedingswaren en olijfolie. Alimentos y Aceites heeft aandelen in Ebro Foods, dat rijst- en pastasauzen produceert en verkoopt.

Sepi indra

«Het is twijfelachtig dat een aanzienlijk deel van de activiteit van een staatsbedrijf bestaat uit het concurreren met particuliere bedrijven op de vastgoedleasemarkt», stelt de Rekenkamer in haar conclusies in het «Controleverslag over de procedures voor het beheer van de inkomsten uit vastgoedbeleggingen van Sepides, boekjaren 2016 en 2017».

Op 31 december 2017 bedroeg de nettoboekwaarde van haar vastgoedbeleggingen 202,5 miljoen euro, waarvan 171,4 miljoen euro overeenkwam met de waarde van de beleggingen en 31,1 miljoen euro met de waarde van de voorraden.

De activa met de hoogste waardering zijn kantoorgebouwen, met een gecombineerde nettowaarde van 162 miljoen euro, met waardeverminderingen op vastgoedbeleggingen en voorraden van 24,8 miljoen euro, die alle werden gerechtvaardigd door taxaties van bedrijven buiten Sepides.

Bovendien, zo benadrukt hij, zijn er «problemen in verband met het gebrek aan informatie en controle over de werkelijke situatie en de eigendom van deze activa». «Het volume van de inkomsten die deze activa genereren, kan als immaterieel worden beschouwd in vergelijking met de middelen die nodig zijn om ze te beheren,» voegt hij eraan toe.